Tin Tức

Sự kiện Ký Ức Tuổi Thơ

03-06-2021

Bản cập nhật có thể tải về từ 00h00 Chủ Nhật Ngày 06/06/2021

Sự kiện áp dụng với Thổ Kiếm

Cập nhật phiên bản

Hình ảnhGhi chú
TẮT HẾT CỬA SỔ GAME RỒI MỚI CHẠY AUTOUPDATE
Nếu Không Tìm Thấy file AUTOUPDATE.EXE quý khách vui lòng tải ở trang chủ
Cật nhật hoàn tất sẽ vào game hiển thị đủ Item và NPC event

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú

NPC Tổng Quản Sự Kiện
Vị trí: Phượng Tường Phủ
Chức năng: đổi HỘP ĐỒ CHƠI NHỎ và HỘP ĐỒ CHƠI LỚN

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú

Quả Xí Muội
Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
Nguồn gốc: Tham gia các trận TỐNG KIM trong ngày và đạt tối thiếu 1000 Điểm nhận 10 Cái

Hộp Đồ Chơi Nhỏ
Tính chất: Khóa
Công thức : 1 Quả Xí Muội

Hộp Đồ Chơi Lớn
Tính chất:Khóa
Công thức : 5 Quả Xí Muội

Công thức ghép vật phẩm

Vật PhẩmCần Mở
Hộp Đồ Chơi Nhỏ600 Tinh Hoạt Lực
Hộp Đồ Chơi Lớn300 Tinh Hoạt Lực + 3 Kim Nguyên Bảo

Phần thưởng dùng Hộp Đồ Chơi Nhỏ

  • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1.000 Hộp Đồ Chơi Nhỏ
  • Sử dụng sẽ nhận được 50.000 Điểm Kinh Nghiệm và nhận thêm phần thưởng khi đạt mốc sử dụng tương ứng dưới đây
Mốc sử dụngPhần thưởng
Thổ Kiếm
Sử dụng Hộp Đồ Chơi Nhỏ đến cái thứ 100, 200 và 3001 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 8)
15 vạn Bạc Khóa
5 vạn Đồng Khóa
20 Tiền Du Long
Sử dụng Hộp Đồ Chơi Nhỏ đến cái thứ 400 và 5001 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 8)
15 vạn Bạc Khóa
5 vạn Đồng Khóa
20 Tiền Du Long
Sử dụng Hộp Đồ Chơi Nhỏ đến cái thứ 550, 600, 650, 700, 750, 800, 8501 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 8)
15 vạn Bạc Khóa
5 vạn Đồng Khóa
20 Tiền Du Long
Sử dụng Hộp Đồ Chơi Nhỏ đến cái thứ 900, 9501 Huyền Tinh (Cấp 8)
15 vạn Bạc Khóa
5 vạn Đồng Khóa
20 Tiền Du Long
Sử dụng Hộp Đồ Chơi Nhỏ đến cái thứ 10001 Huyền Tinh (Cấp 9)
15 vạn Bạc Khóa
5 vạn Đồng Khóa
20 Tiền Du Long

Phần thưởng dùng Hộp Đồ Chơi Lớn

  • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa:
    • Thổ Kiếm: Giới hạn sử dụng 2.000 Hộp Đồ Chơi Lớn
  • Sử dụng sẽ nhận được 100.000 Điểm Kinh Nghiệm và phần thưởng khi đạt mốc sử dụng tương ứng dưới đây
Mốc sử dụngPhần thưởng
Thổ Kiếm
Sử dụng Hộp Đồ Chơi Lớn đến cái thứ 50, 100, 150 và 20050 vạn Bạc Khóa
25 vạn Đồng Khóa
100 Tiền Du Long
Sử dụng Hộp Đồ Chơi Lớn đến cái thứ 250, 300, 350 và 4001 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
50 vạn Bạc Khóa
25 vạn Đồng Khóa
150 Tiền Du Long
Sử dụng Hộp Đồ Chơi Lớn đến cái thứ 450 và 5001 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
50 vạn Bạc Khóa
25 vạn Đồng Khóa
150 Tiền Du Long
Sử dụng Hộp Đồ Chơi Lớn đến cái thứ 600, 700 và 8001 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
50 vạn Bạc Khóa
25 vạn Đồng Khóa
200 Tiền Du Long
Sử dụng Hộp Đồ Chơi Lớn đến cái thứ 9001 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
50 vạn Bạc Khóa
25 vạn Đồng Khóa
500 Tiền Du Long
Sử dụng Hộp Đồ Chơi Lớn đến cái thứ 10001 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
50 vạn Bạc Khóa
25 vạn Đồng Khóa
700 Tiền Du Long
Sử dụng Hộp Đồ Chơi Lớn đến cái thứ 11001 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
50 vạn Bạc Khóa
25 vạn Đồng Khóa
700 Tiền Du Long
Sử dụng Hộp Đồ Chơi Lớn đến cái thứ 13001 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
50 vạn Bạc Khóa
25 vạn Đồng Khóa
700 Tiền Du Long
Sử dụng Hộp Đồ Chơi Lớn đến cái thứ 15001 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
50 vạn Bạc Khóa
25 vạn Đồng Khóa
700 Tiền Du Long
Sử dụng Hộp Đồ Chơi Lớn đến cái thứ 17501 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 10)
50 vạn Bạc Khóa
25 vạn Đồng Khóa
700 Tiền Du Long
Sử dụng Hộp Đồ Chơi Lớn đến cái thứ 20001 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 11)
1 Bích Huyết Chi Nhẫn – Khóa

Tích nạp sự kiện

  • Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) gia tăng 20 vạn tài sản cá nhân
Tích lũy nạpPhần thưởng
Thổ Kiếm
100 vạn Đồng30 vạn Đồng khóa
100 vạn Bạc khóa
100 Tiền Du Long
5 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành – Khóa
300 vạn Đồng30 vạn Đồng khóa
200 vạn Bạc khóa
100 Tiền Du Long
10 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành – Khóa
600 vạn Đồng50 vạn Đồng khóa
300 vạn Bạc khóa
200 Tiền Du Long
10 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành – Khóa
2 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành
1200 vạn Đồng50 vạn Đồng khóa
400 vạn Bạc khóa
300 Tiền Du Long
15 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành – Khóa
2 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) – Khóa
1 Bổ Tu Lệnh (Khóa vĩnh viễn)
2400 vạn Đồng70 vạn Đồng khóa
500 vạn Bạc khóa
300 Tiền Du Long
20 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành – Khóa
850 Tiền Du Long
5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
3000 vạn Đồng70 vạn Đồng khóa
600 vạn Bạc khóa
400 Tiền Du Long
25 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành – Khóa
5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
10 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành
5000 vạn Đồng100 vạn Đồng khóa
700 vạn Bạc khóa
1000 Tiền Du Long
100 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành – Khóa
5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
20 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành
1 Đồng Hành Năm Mới – Khóa
7.000 vạn Đồng150 vạn Đồng khóa
1000 vạn Bạc khóa
1000 Tiền Du Long
1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
222 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành – Khóa
5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu)
30 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành
1 Bích Huyết Giới Chỉ – Khóa
1 Đồng Hành Ngày Hè – Khóa